Strona Główna

  • Innowacyjna platforma e-learningowa
  • Specjalne moduły funkcjonalne
  • Moduł Kreatora
  • Moduł Prezentera

Kim jesteśmy?

Quizer to nazwa platformy interaktywnej stworzonej przez firmę EURO-FORUM Agnieszka Gudków, Marek Gudków Spółka Jawna z siedzibą ul. Graniczna 4/7,8 20-010 Lublin, NIP: 9462559700, REGON: 060388612 w ramach projektu pt. „Stworzenie innowacyjnej platformy interaktywnej Quizer w wyniku realizacji prac B+R” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.2 Badania celowe, Umowa nr: RPLU.01.02.00-06-0065/16. OKRES REALIZCJI PROJEKTU: 2017.02.01-2018.10.31 / WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 920 956,50 PLN / WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 353 200,00 PLN. 

Cel projektu

Celem było przeprowadzenie prac B+R pozwalających na stworzenie innowacji wpisującej się w inteligentną specjalizację województwa lubelskiego – informatyka i automatyka – KREATORA KURSÓW INTERAKTYWNYCH z innowacyjnymi, obecnie na rynku niedostępnymi funkcjonalnościami dla tego typu narzędzia: tryb wieloosobowy – multiplayer i monitorowanie aktywności użytkownika. Beneficjent przeprowadził analizę wskazującą na potrzebę użycia elementów porównania i rywalizacji oraz wprowadzenia do e-learningu mechanizmów wspierających zaangażowanie i motywację użytkowników, aby przez pozyskiwanie bardziej szczegółowych danych na temat użytkowników kursów e-learningowych parametryzować szkolenia pod konkretnego odbiorcę. Przedsięwzięcie ukierunkowane było na wypracowanie innowacyjnych funkcjonalności umożliwiających tworzenie interaktywnych kursów e-learningowych, dostosowanych do wyspecyfikowanych potrzeb danej grupy docelowej, intensyfikujących postępujące automatyzację i transfer w dowolne miejsca przekazu edukacyjnego.

Prace rozwojowe

Polegały na tworzeniu kursów interaktywnych służących przeprowadzeniu korekt narzędzia. Przewidziane rozwiązania były możliwe pod względem technologicznym, niezbędne były jednak badania pod kątem możliwości technicznych.

Prace badawcze

W ramach projektu polegały na opracowaniu metodyki badań i określeniu koncepcji zastosowania technologii pod kątem funkcjonalności narzędzia, specyfikacji i wzorca/modelu aplikacji (m.in. technologie i języki programowania: HTML5, PHP 5.5, JavaScript, odpowiednio dobrane frameworki umożliwiające wykorzystanie MVC (Model – View – Controller), BackboneJS z największą swobodą podczas projektowania struktury klas i dziedziczenia, WebSocket, NodeJS), badaniach możliwości technicznych określonych w specyfikacji i na grupie docelowej, weryfikacji wzorca na podstawie wyników badań, powstaniu prototypu narzędzia. PRACE ROZWOJOWE polegały na tworzeniu kursów interaktywnych służących przeprowadzeniu korekt narzędzia. Przewidziane rozwiązania były możliwe pod względem technologicznym, niezbędne były jednak badania pod kątem możliwości technicznych.

Grupa docelowa

Są to firmy, instytucje szkoleniowe, które przy pomocy innowacji będą mogły: samodzielnie tworzyć szkolenia online z innowacyjnymi funkcjami lub oferować własnym klientom dedykowane kompleksowe rozwiązania z zakresu inteligentnego e-learningu., które możemy w szybkim czasie wdrożyć u naszego klienta, wykonując jednocześnie ich pełną customizację i dostosowanie do realiów działania obszaru edukacyjnego danej firmy, szkoły, czy jednostki administracji publicznej.